Aktualności

KONFERENCJA IAEE W WIEDNIU – DEBATA O ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH I DYSKUSJE NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI STOWARZYSZENIA

W dniach 3-7 września br. w pałacu Hofburg w Wiedniu odbyła się XV Europejska Konferencja pod patronatem International Association for Energy Economics, IAEE, pt. „Heading Towards Sustainable Energy Systems: Evolution or Revolution?”.

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawicie świata nauki, reprezentujący czołowe światowe uniwersytety i jednostki badawcze, jak i przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz administracji publicznej. W trakcie prezentacji i rozmów kuluarowych dyskutowane były kluczowe wyzwania przed jakimi stoi światowa energetyka w dobie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Konferencja oraz imprezy towarzyszące stanowiły doskonałą sposobność do bezpośrednich rozmów, między innymi z aktualnym Przewodniczącym IAEE Ricardem Rainerim oraz Dyrektorem Wykonawczym Davidem Williamsem.

W trakcie konferencji odbyło się spotkanie przewodniczących krajowych afiliacji (European Affiliate Leader Meeting), na którym Polskie Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski reprezentowane było przez Prezesa Jacka Kamińskiego. Kierownictwo International Association for Energy Economics z uznaniem przyjęło  informację o restytucji polskiej afiliacji. Władze IAEE doceniły w szczególności:

 • opracowanie od podstaw nowego statutu Stowarzyszenia, dostosowanego do aktualnych wyzwań;
 • utworzenie sekcji stałych, w tym Sekcji Kandydatów i Sekcji Członków Młodszych;
 • udostępnienie witryny internetowej dla Członków i osób zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia;
 • formę nowego logo polskiej afiliacji nawiązującego do znaku międzynarodowego;
 • wysiłki w kierunku promocji polskiej afiliacji Stowarzyszenia na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kolejna konferencja IAEE organizowana pod hasłem „Transforming Energy Market” odbędzie się  w dniach 10-13 czerwca 2018 r. się w Groningen w Holandii. Wydarzenie to stanowić będzie kolejną sposobność do nawiązania nowych oraz intensyfikacji istniejących kontaktów międzynarodowych; będzie to również okazja do zaprezentowania własnych badań i poglądów.

000

Na zdjęciu od lewej: Piotr Saługa (Wiceprezes PAEE), Ricardo Raineri (Prezes IAEE), Mine Yücel (Prezes IAEE w 2011),  James Smith z żoną, Jacek Kamiński (Prezes PAEE), Pablo Benalcazar (Członek PAEE)


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski!

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski podjęło ważne uchwały wytyczające kierunek rozwoju naszej organizacji w najbliższej przyszłości. Jego podstawową treść stanowi podniesienie znaczenia Stowarzyszenia jako apolitycznego zgromadzenia przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych, których podstawowy interes wyrażają pasja, inicjatywa i praca dla rozwoju, racjonalizacji i funkcjonalizacji szeroko rozumianej gospodarki energetycznej. Oznacza to również sprostanie nadchodzącym wyzwaniom w celu podniesienia znaczenia naszej organizacji w międzynarodowych strukturach International Association for Energy Economics (IAEE), którego afiliacją jesteśmy.

Wśród kluczowych uchwał Walnego Zebrania wymienić należy:

 • przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniających się warunkach zewnętrznych, z wprowadzeniem nowych kategorii Członków (Członkowie Zwyczajni, Honorowi, Wspierający, Kandydaci, Członkowie Młodsi),
 • przyznanie godności Członka Honorowego osobom, które wyjątkowo zapisały się w dotychczasowej historii Stowarzyszenia,
 • zreorganizowanie Zarządu Stowarzyszenia celem zwiększenia jego reprezentatywności (środowiska naukowe z dziedziny ekonomii oraz biznesowe),
 • przyjęcie Kodeksu Etyki Stowarzyszenia dla zapewnienia najwyższych standardów etycznych,
 • wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Etyki,
 • przyjęcie nowego logo Stowarzyszenia, wpisującego się w wyłaniający się szablon zagranicznych afiliacji IAEE.

Pośród najważniejszych celów strategicznych, jakie stawiają przed sobą zreorganizowane władze Stowarzyszenia, w pierwszej kolejności znajdują się:

 • kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako organizacji umożliwiającej integrowanie się ludzi energetyki w kraju,
 • wzrost liczby członków – również wskutek otwarcia się na uczelnie i studentów, zarówno uczelni ekonomicznych, jak i technicznych, zainteresowanych zagadnieniami branży energetycznej w Polsce,
 • budowa strategicznego partnerstwa z przedsiębiorstwami z branży energetycznej,w tym w charakterze Członków Wspierających,
 • zwiększenie aktywności Stowarzyszenia na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez IAEE, również poprzez organizację – docelowo – europejskiej lub światowej konferencji IAEE w Polsce, we współpracy z afiliacjami z krajów Europy Środkowowschodniej.

Jestem przekonany, że realizacja wymienionych celów będzie prowadzić do wykreowania Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski na wiodącą organizację w branży. Aby jednak nasz wspólny głos w środowisku wybrzmiewał głośno i docierał w miejsca o szczególnym znaczeniu dla szeroko rozumianej gospodarki energetycznej potrzebujemy Państwa zaangażowania. Z tego też względu chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich, komu sprawy energetyki leżą szczególnie na sercu, do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność naszej organizacji.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

 

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski,

działając w kierunku odbudowy naszego Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami Statutu, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w  siedzibie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie (ul. Wybickiego 7, sala konferencyjna, IV piętro).

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie (Kol. Przemysław Kaszyński, kaszynski@min-pan.krakow.pl, +48 12 633-02-96) do 13 kwietnia 2017 roku.

Kraków, 20 marca 2017 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu_2017.04.21

Program Walnego Zebrania_2017.04.21

Propozycja nowego Statutu SGEP

Projekt Kodeksu Etyki SGEP

 

 


singapore

Given its locaton in Singapore, it is antcipated that the 2017 IAEE Internatonal Conference
will atract at least 500 partcipants, and possibly many more.

This special event will be hosted by the Energy Studies Institute (ESI) of the National University of Singapore. The ESI was established in 2007 with the aim of conducting policy-related research in energy issues of regional and international significance, with particular relevance to Singapore and the ASEAN region. Its bi-monthly publication, the ESI Bulletin on Energy Trends and Development, serves to inform its readers about current energy-related issues. In the 2015 Global Go To Think Tank Index Report, published by the University of Pennsylvania, ESI was ranked eighth in the Energy and Resource Policy Think Tanks category.

For more information visit http://iaee2017.sg