Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski,

zgodnie z zapisami Statutu, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się we wtorek, 19 marca 2019 r. o godz. 16:00 w Hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6, sala konferencyjna, I piętro).

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie (kol. Przemysław Kaszyński,
kaszynski@min-pan.krakow.pl, +48 12 633-02-96) najpóźniej do 8 marca 2019 roku.

Kraków, 4 marca 2019 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu PAEE

Ramowy Program Walnego Zebrania PAEE


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski!

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE). Było to zebranie podsumowujące mijającą kadencję Zarządu, Komisji Etyki oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono w formie uchwał zaprezentowane zgromadzonym Członkom Stowarzyszenia sprawozdania z działalności statutowej poszczególnych Organów, sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz udzielono Zarządowi, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej absolutorium.

Specjalnym gościem Zebrania był prof. dr Gürkan Kumbaroğlu (Boğaziçi University), były Prezes International Association for Energy Economics (IAEE). Prof. dr Kumbaroğlu przedstawił możliwości działania w ramach odbywających się zjazdów członków europejskich afiliacji IAEE oraz zapewnił o swoim wsparciu w zakresie ewentualnej organizacji przez PAEE jednej z regionalnych lub międzynarodowych konferencji pod auspicjami IAEE.

W trakcie Walnego Zebrania odbyły się wybory do Organów Statutowych Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Etyki oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem PAEE wybrany został jednomyślnie kol. Jacek Kamiński. Skład Zarządu uzupełnili kol. kol. Waldemar Kamrat, Przemysław Kaszyński, Honorata Nyga-Łukaszewska, Piotr Saługa oraz Michał Śmierciak.

Przewodniczącym Komisji Etyki wybrano kol. Mariusza Sworę, a członkami Komisji zostali kol. Wojciech Drożdż oraz kol. Grzegorz Kinelski.

Komisji Rewizyjnej, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania, przewodniczył będzie kol. Andrzej Ługowski, a wspierać go będą wybrani członkowie: kol. Jacek Łyczko oraz kol. Maciej Sołtysik.

Walne Zebranie zdecydowało także o utrzymaniu opłat na rzecz Stowarzyszenia na dotychczasowym poziomie oraz o przyjęciu Kandydatów zapisanych do Stowarzyszenia w poczet Członków Zwyczajnych.

Dyskusje w trakcie obrad Wlanego Zebrania dotyczyły z jednej strony zadań, które udało się zrealizować w ciągu ostatniego roku jaki upłynął od poprzedniego Zebrania, a z drugiej strony kierunków i form dalszego rozwoju Stowarzyszenia.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski,

zgodnie z zapisami Statutu, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się we wtorek, 20 marca 2018 r. o godz. 15:00 w Hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6, sala konferencyjna, I piętro). Godzina rozpoczęcia może ulec zmianie z uwagi na przesunięcia wynikające z programu odbywającej się w tym samym dniu Konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018. O ewentualnych zmianach godziny rozpoczęcia Zebrania będziemy Państwa informować na bieżąco.

W trakcie Walnego Zebrania, w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia, odbędą się wybory Zarządu Stowarzyszenia, w tym wybory nowego Prezesa oraz Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie (kol. Przemysław Kaszyński,
kaszynski@min-pan.krakow.pl, +48 12 633-02-96) do 13 marca 2018 roku.

Kraków, 27 lutego 2018 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu PAEE

Ramowy Program Walnego Zebrania PAEE


KONFERENCJA IAEE W WIEDNIU – DEBATA O ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH I DYSKUSJE NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI STOWARZYSZENIA

W dniach 3-7 września br. w pałacu Hofburg w Wiedniu odbyła się XV Europejska Konferencja pod patronatem International Association for Energy Economics, IAEE, pt. „Heading Towards Sustainable Energy Systems: Evolution or Revolution?”.

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawicie świata nauki, reprezentujący czołowe światowe uniwersytety i jednostki badawcze, jak i przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz administracji publicznej. W trakcie prezentacji i rozmów kuluarowych dyskutowane były kluczowe wyzwania przed jakimi stoi światowa energetyka w dobie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Konferencja oraz imprezy towarzyszące stanowiły doskonałą sposobność do bezpośrednich rozmów, między innymi z aktualnym Przewodniczącym IAEE Ricardem Rainerim oraz Dyrektorem Wykonawczym Davidem Williamsem.

W trakcie konferencji odbyło się spotkanie przewodniczących krajowych afiliacji (European Affiliate Leader Meeting), na którym Polskie Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski reprezentowane było przez Prezesa Jacka Kamińskiego. Kierownictwo International Association for Energy Economics z uznaniem przyjęło  informację o restytucji polskiej afiliacji. Władze IAEE doceniły w szczególności:

 • opracowanie od podstaw nowego statutu Stowarzyszenia, dostosowanego do aktualnych wyzwań;
 • utworzenie sekcji stałych, w tym Sekcji Kandydatów i Sekcji Członków Młodszych;
 • udostępnienie witryny internetowej dla Członków i osób zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia;
 • formę nowego logo polskiej afiliacji nawiązującego do znaku międzynarodowego;
 • wysiłki w kierunku promocji polskiej afiliacji Stowarzyszenia na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kolejna konferencja IAEE organizowana pod hasłem „Transforming Energy Market” odbędzie się  w dniach 10-13 czerwca 2018 r. się w Groningen w Holandii. Wydarzenie to stanowić będzie kolejną sposobność do nawiązania nowych oraz intensyfikacji istniejących kontaktów międzynarodowych; będzie to również okazja do zaprezentowania własnych badań i poglądów.

000

Na zdjęciu od lewej: Piotr Saługa (Wiceprezes PAEE), Ricardo Raineri (Prezes IAEE), Mine Yücel (Prezes IAEE w 2011),  James Smith z żoną, Jacek Kamiński (Prezes PAEE), Pablo Benalcazar (Członek PAEE)


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski!

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski podjęło ważne uchwały wytyczające kierunek rozwoju naszej organizacji w najbliższej przyszłości. Jego podstawową treść stanowi podniesienie znaczenia Stowarzyszenia jako apolitycznego zgromadzenia przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych, których podstawowy interes wyrażają pasja, inicjatywa i praca dla rozwoju, racjonalizacji i funkcjonalizacji szeroko rozumianej gospodarki energetycznej. Oznacza to również sprostanie nadchodzącym wyzwaniom w celu podniesienia znaczenia naszej organizacji w międzynarodowych strukturach International Association for Energy Economics (IAEE), którego afiliacją jesteśmy.

Wśród kluczowych uchwał Walnego Zebrania wymienić należy:

 • przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniających się warunkach zewnętrznych, z wprowadzeniem nowych kategorii Członków (Członkowie Zwyczajni, Honorowi, Wspierający, Kandydaci, Członkowie Młodsi),
 • przyznanie godności Członka Honorowego osobom, które wyjątkowo zapisały się w dotychczasowej historii Stowarzyszenia,
 • zreorganizowanie Zarządu Stowarzyszenia celem zwiększenia jego reprezentatywności (środowiska naukowe z dziedziny ekonomii oraz biznesowe),
 • przyjęcie Kodeksu Etyki Stowarzyszenia dla zapewnienia najwyższych standardów etycznych,
 • wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Etyki,
 • przyjęcie nowego logo Stowarzyszenia, wpisującego się w wyłaniający się szablon zagranicznych afiliacji IAEE.

Pośród najważniejszych celów strategicznych, jakie stawiają przed sobą zreorganizowane władze Stowarzyszenia, w pierwszej kolejności znajdują się:

 • kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako organizacji umożliwiającej integrowanie się ludzi energetyki w kraju,
 • wzrost liczby członków – również wskutek otwarcia się na uczelnie i studentów, zarówno uczelni ekonomicznych, jak i technicznych, zainteresowanych zagadnieniami branży energetycznej w Polsce,
 • budowa strategicznego partnerstwa z przedsiębiorstwami z branży energetycznej,w tym w charakterze Członków Wspierających,
 • zwiększenie aktywności Stowarzyszenia na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez IAEE, również poprzez organizację – docelowo – europejskiej lub światowej konferencji IAEE w Polsce, we współpracy z afiliacjami z krajów Europy Środkowowschodniej.

Jestem przekonany, że realizacja wymienionych celów będzie prowadzić do wykreowania Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski na wiodącą organizację w branży. Aby jednak nasz wspólny głos w środowisku wybrzmiewał głośno i docierał w miejsca o szczególnym znaczeniu dla szeroko rozumianej gospodarki energetycznej potrzebujemy Państwa zaangażowania. Z tego też względu chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich, komu sprawy energetyki leżą szczególnie na sercu, do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność naszej organizacji.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

 

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski,

działając w kierunku odbudowy naszego Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami Statutu, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w  siedzibie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie (ul. Wybickiego 7, sala konferencyjna, IV piętro).

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie (Kol. Przemysław Kaszyński, kaszynski@min-pan.krakow.pl, +48 12 633-02-96) do 13 kwietnia 2017 roku.

Kraków, 20 marca 2017 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu_2017.04.21

Program Walnego Zebrania_2017.04.21

Propozycja nowego Statutu SGEP

Projekt Kodeksu Etyki SGEP

 

 


singapore

Given its locaton in Singapore, it is antcipated that the 2017 IAEE Internatonal Conference
will atract at least 500 partcipants, and possibly many more.

This special event will be hosted by the Energy Studies Institute (ESI) of the National University of Singapore. The ESI was established in 2007 with the aim of conducting policy-related research in energy issues of regional and international significance, with particular relevance to Singapore and the ASEAN region. Its bi-monthly publication, the ESI Bulletin on Energy Trends and Development, serves to inform its readers about current energy-related issues. In the 2015 Global Go To Think Tank Index Report, published by the University of Pennsylvania, ESI was ranked eighth in the Energy and Resource Policy Think Tanks category.

For more information visit http://iaee2017.sg