Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z zapisami Statutu, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się we wtorek, 31 maja 2022 r. o godz. 12:00 – wzorem lat poprzednich – w Hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6, sala konferencyjna).

W trakcie Walnego Zebrania, w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia, odbędą się wybory Zarządu Stowarzyszenia, w tym wybory Prezesa oraz członków Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie (kol. Przemysław Kaszyński, kaszynski@min-pan.krakow.pl, +48 12 633-02-96) najpóźniej do 20 maja 2022 roku.

Program Ramowy Walnego Zebrania 2022

Z energetycznym pozdrowieniem
Jacek Kamiński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE), którego celem było podsumowanie poprzedniego roku oraz zaplanowanie dalszej działalności Stowarzyszenia. Dyskusje prowadzone w trakcie obrad Walnego Zebrania były skoncentrowane wokół kwestii związanych ze wzmacnianiem istniejących więzi pomiędzy Członkami Stowarzyszenia oraz budową nowych relacji, w tym poprzez aktywne formy zaproszenia do współpracy osób zainteresowanych szeroko rozumianą ekonomią energetyki.

W trackie Walnego Zebrania zatwierdzono również sprawozdania z działalności statutowej organów Stowarzyszenia (m.in. sprawozdanie finansowe za 2020 r.) oraz udzielono absolutorium Zarządowi, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie zdecydowało także o utrzymaniu opłat członkowskich na dotychczasowym poziomie, tj. jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł oraz składki rocznej w wysokości 120 zł/rok.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania serdecznie dziękujemy za przybycie.

W najbliższym czasie będziemy informować o dalszych, planowanych aktywnościach naszego Stowarzyszenia.

Z energetycznym pozdrowieniem
Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

chcielibyśmy przekazać zaproszenie na webinar prowadzony przez kol. Honoratę Nyga-Łukaszewską pt.: „Energy security in the XXI century”. Webinar odbędzie się w najbliższy poniedziałek 21.12.2020 o godz. 16.00 i jest bezpłatny dla wszystkich członków IAEE.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w spotkaniu dostępne pod adresem: https://www.iaee.org/en/webinars/webinar_nyga.aspx


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski!

W dniu 1 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE). Było to zebranie podsumowujące mijającą kadencję Zarządu, Komisji Etyki oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono w formie uchwał zaprezentowane zgromadzonym Członkom Stowarzyszenia sprawozdania z działalności statutowej poszczególnych Organów, sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz udzielono Zarządowi, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej absolutorium.

W trakcie Walnego Zebrania odbyły się wybory do Organów Statutowych Stowarzyszenia (na kadencję 2020–22): Zarządu, Komisji Etyki oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem PAEE wybrany został jednomyślnie kol. Jacek Kamiński. Skład Zarządu uzupełnili kol. kol. Waldemar Kamrat, Przemysław Kaszyński, Tomasz Mirowski, Piotr Saługa oraz Michał Śmierciak.

Przewodniczącym Komisji Etyki wybrano kol. Mariusza Sworę, a członkami Komisji zostali kol. Wojciech Drożdż oraz kol. Grzegorz Kinelski.

Komisji Rewizyjnej, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania, przewodniczył będzie kol. Maciej Sołtysik, a wspierać go będą wybrani członkowie: kol. Jacek Łyczko oraz kol. Paweł Jastrzębski.

Walne Zebranie zdecydowało także o utrzymaniu opłat na rzecz Stowarzyszenia na dotychczasowym poziomie oraz o przyjęciu Kandydatów zapisanych do Stowarzyszenia w poczet Członków Zwyczajnych.

Dyskusje w trakcie obrad Wlanego Zebrania dotyczyły z jednej strony zadań, które udało się zrealizować w ciągu ostatniego roku jaki upłynął od poprzedniego Zebrania, a z drugiej strony kierunków i form dalszego rozwoju Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim sposobów aktywnego zaproszenia do współpracy nowych Członków Młodszych.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Energies (Open Access Journal, liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 2,7), w numerze specjalnym zatytułowanym Economic and Policy Challenges of the Energy Transition in CEE Countries, pod redakcją dr hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. IGSMiE PAN. Tematyka zgłaszanych artykułów powinna dotyczyć szeroko rozumianych wyzwań stojących przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w związku z transformacją energetyczną w kierunku gospodarki nisko- lub zeroemisyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/economic_policy_challenges_energy_transition_CEE_countries

Termin zgłaszania artykułów upływa: 10 stycznia 2021 r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski!

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE). Było to zebranie podsumowujące mijającą kadencję Zarządu, Komisji Etyki oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono w formie uchwał zaprezentowane zgromadzonym Członkom Stowarzyszenia sprawozdania z działalności statutowej poszczególnych Organów, sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz udzielono Zarządowi, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej absolutorium.

Specjalnym gościem Zebrania był prof. dr Gürkan Kumbaroğlu (Boğaziçi University), były Prezes International Association for Energy Economics (IAEE). Prof. dr Kumbaroğlu przedstawił możliwości działania w ramach odbywających się zjazdów członków europejskich afiliacji IAEE oraz zapewnił o swoim wsparciu w zakresie ewentualnej organizacji przez PAEE jednej z regionalnych lub międzynarodowych konferencji pod auspicjami IAEE.

W trakcie Walnego Zebrania odbyły się wybory do Organów Statutowych Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Etyki oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem PAEE wybrany został jednomyślnie kol. Jacek Kamiński. Skład Zarządu uzupełnili kol. kol. Waldemar Kamrat, Przemysław Kaszyński, Honorata Nyga-Łukaszewska, Piotr Saługa oraz Michał Śmierciak.

Przewodniczącym Komisji Etyki wybrano kol. Mariusza Sworę, a członkami Komisji zostali kol. Wojciech Drożdż oraz kol. Grzegorz Kinelski.

Komisji Rewizyjnej, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania, przewodniczył będzie kol. Andrzej Ługowski, a wspierać go będą wybrani członkowie: kol. Jacek Łyczko oraz kol. Maciej Sołtysik.

Walne Zebranie zdecydowało także o utrzymaniu opłat na rzecz Stowarzyszenia na dotychczasowym poziomie oraz o przyjęciu Kandydatów zapisanych do Stowarzyszenia w poczet Członków Zwyczajnych.

Dyskusje w trakcie obrad Wlanego Zebrania dotyczyły z jednej strony zadań, które udało się zrealizować w ciągu ostatniego roku jaki upłynął od poprzedniego Zebrania, a z drugiej strony kierunków i form dalszego rozwoju Stowarzyszenia.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


KONFERENCJA IAEE W WIEDNIU – DEBATA O ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH I DYSKUSJE NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI STOWARZYSZENIA

W dniach 3-7 września br. w pałacu Hofburg w Wiedniu odbyła się XV Europejska Konferencja pod patronatem International Association for Energy Economics, IAEE, pt. „Heading Towards Sustainable Energy Systems: Evolution or Revolution?”.

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawicie świata nauki, reprezentujący czołowe światowe uniwersytety i jednostki badawcze, jak i przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz administracji publicznej. W trakcie prezentacji i rozmów kuluarowych dyskutowane były kluczowe wyzwania przed jakimi stoi światowa energetyka w dobie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Konferencja oraz imprezy towarzyszące stanowiły doskonałą sposobność do bezpośrednich rozmów, między innymi z aktualnym Przewodniczącym IAEE Ricardem Rainerim oraz Dyrektorem Wykonawczym Davidem Williamsem.

W trakcie konferencji odbyło się spotkanie przewodniczących krajowych afiliacji (European Affiliate Leader Meeting), na którym Polskie Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski reprezentowane było przez Prezesa Jacka Kamińskiego. Kierownictwo International Association for Energy Economics z uznaniem przyjęło  informację o restytucji polskiej afiliacji. Władze IAEE doceniły w szczególności:

 • opracowanie od podstaw nowego statutu Stowarzyszenia, dostosowanego do aktualnych wyzwań;
 • utworzenie sekcji stałych, w tym Sekcji Kandydatów i Sekcji Członków Młodszych;
 • udostępnienie witryny internetowej dla Członków i osób zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia;
 • formę nowego logo polskiej afiliacji nawiązującego do znaku międzynarodowego;
 • wysiłki w kierunku promocji polskiej afiliacji Stowarzyszenia na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kolejna konferencja IAEE organizowana pod hasłem „Transforming Energy Market” odbędzie się  w dniach 10-13 czerwca 2018 r. się w Groningen w Holandii. Wydarzenie to stanowić będzie kolejną sposobność do nawiązania nowych oraz intensyfikacji istniejących kontaktów międzynarodowych; będzie to również okazja do zaprezentowania własnych badań i poglądów.

000

Na zdjęciu od lewej: Piotr Saługa (Wiceprezes PAEE), Ricardo Raineri (Prezes IAEE), Mine Yücel (Prezes IAEE w 2011),  James Smith z żoną, Jacek Kamiński (Prezes PAEE), Pablo Benalcazar (Członek PAEE)


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski!

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski podjęło ważne uchwały wytyczające kierunek rozwoju naszej organizacji w najbliższej przyszłości. Jego podstawową treść stanowi podniesienie znaczenia Stowarzyszenia jako apolitycznego zgromadzenia przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych, których podstawowy interes wyrażają pasja, inicjatywa i praca dla rozwoju, racjonalizacji i funkcjonalizacji szeroko rozumianej gospodarki energetycznej. Oznacza to również sprostanie nadchodzącym wyzwaniom w celu podniesienia znaczenia naszej organizacji w międzynarodowych strukturach International Association for Energy Economics (IAEE), którego afiliacją jesteśmy.

Wśród kluczowych uchwał Walnego Zebrania wymienić należy:

 • przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniających się warunkach zewnętrznych, z wprowadzeniem nowych kategorii Członków (Członkowie Zwyczajni, Honorowi, Wspierający, Kandydaci, Członkowie Młodsi),
 • przyznanie godności Członka Honorowego osobom, które wyjątkowo zapisały się w dotychczasowej historii Stowarzyszenia,
 • zreorganizowanie Zarządu Stowarzyszenia celem zwiększenia jego reprezentatywności (środowiska naukowe z dziedziny ekonomii oraz biznesowe),
 • przyjęcie Kodeksu Etyki Stowarzyszenia dla zapewnienia najwyższych standardów etycznych,
 • wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Etyki,
 • przyjęcie nowego logo Stowarzyszenia, wpisującego się w wyłaniający się szablon zagranicznych afiliacji IAEE.

Pośród najważniejszych celów strategicznych, jakie stawiają przed sobą zreorganizowane władze Stowarzyszenia, w pierwszej kolejności znajdują się:

 • kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako organizacji umożliwiającej integrowanie się ludzi energetyki w kraju,
 • wzrost liczby członków – również wskutek otwarcia się na uczelnie i studentów, zarówno uczelni ekonomicznych, jak i technicznych, zainteresowanych zagadnieniami branży energetycznej w Polsce,
 • budowa strategicznego partnerstwa z przedsiębiorstwami z branży energetycznej,w tym w charakterze Członków Wspierających,
 • zwiększenie aktywności Stowarzyszenia na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez IAEE, również poprzez organizację – docelowo – europejskiej lub światowej konferencji IAEE w Polsce, we współpracy z afiliacjami z krajów Europy Środkowowschodniej.

Jestem przekonany, że realizacja wymienionych celów będzie prowadzić do wykreowania Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski na wiodącą organizację w branży. Aby jednak nasz wspólny głos w środowisku wybrzmiewał głośno i docierał w miejsca o szczególnym znaczeniu dla szeroko rozumianej gospodarki energetycznej potrzebujemy Państwa zaangażowania. Z tego też względu chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich, komu sprawy energetyki leżą szczególnie na sercu, do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność naszej organizacji.

Z energetycznym pozdrowieniem,

Jacek Kamiński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


singapore

Given its locaton in Singapore, it is antcipated that the 2017 IAEE Internatonal Conference
will atract at least 500 partcipants, and possibly many more.

This special event will be hosted by the Energy Studies Institute (ESI) of the National University of Singapore. The ESI was established in 2007 with the aim of conducting policy-related research in energy issues of regional and international significance, with particular relevance to Singapore and the ASEAN region. Its bi-monthly publication, the ESI Bulletin on Energy Trends and Development, serves to inform its readers about current energy-related issues. In the 2015 Global Go To Think Tank Index Report, published by the University of Pennsylvania, ESI was ranked eighth in the Energy and Resource Policy Think Tanks category.

For more information visit http://iaee2017.sg